Jarosław Kapturski 2012-05-08

Modemy telefoniczne oraz rutery 3G w stacjach zlewczych ścieków

Modemy telefoniczne oraz rutery 3G w stacjach zlewczych ścieków

Firma ENKO S.A. jest w Polsce jednym z głównych dostawców urządzeń potocznie zwanych „stacjami
zlewczymi”. Są one wykorzystywane w oczyszczalniach do przyjmowania ścieków dowożonych samochodami
asenizacyjnymi z obszarów bez kanalizacji sanitarnej. Zadaniem stacji jest nadzorowanie procesu poprzez
rejestrację ilości i parametrów ścieków, miejsca z którego pochodzą, a także przewoźnika.

Stacje wyposażone są w sterownik przemysłowy, który realizuje funkcje sterujące oraz prowadzi rejestrację wymaganych danych w pamięci. Najnowsze stacje są wyposażone dodatkowo w komputer przemysłowy – w takich rozwiązaniach występuje rozdział funkcji sterujących i rejestracji między sterownik i komputer. Firma ENKO S.A. dostarcza wraz ze stacjami oprogramowanie komputerowe SODA oraz WizSTZ wspomagające obsługę stacji zlewczych.

WizSTZ jest to program, który wykorzystując połączenie komunikacyjne, standardowo RS-485 i protokół ModbusRTU, między komputerem, np. w dyspozytorni, a sterownikiem stacji umożliwia wyświetlanie na ekranie monitora bieżących informacji o dostawie ścieków – ich parametrach i ilości, występujących alarmach, numerze dostawcy, itp. Przykładem wykorzystania takiej aplikacji jest O.Ś. Kujawy w Krakowie funkcjonująca w ramach MPWiK S.A. w Krakowie, gdzie firma ENKO S.A. dostarczyła dwie stacje zlewcze ścieków typu STZ-201. Wymaganiem klienta w zakresie wizualizacji było wykorzystanie w tym celu istniejącej sieci teletechnicznej – „zwykłych” kabli telefonicznych, gdyż układanie odpowiednich dla standardu RS-485 kabli z uwagi na rozległość i zagospodarowanie terenu było nieuzasadnione.

„Doskonałym rozwiązaniem okazały się modemy telefoniczne firmy Westermo typu TD-29, umożliwiające przesył danych w protokole Modus RTU z prędkością 9600 b/s po linii telefonicznej na odległości kilkuset metrów. Zastosowanie w/w modemów jest rozwiązaniem „przeźroczystym” dla aplikacji WizSTZ - nie wymagało żadnych zmian w programie – nadal program komunikuje się przez dostępny port szeregowy komputera. Dzięki takiej funkcjonalności przedstawione rozwiązanie może być wykorzystane również w przypadku dowolnych innych aplikacji typu SCADA współpracujących ze stacjami zlewczymi. Modemy firmy Westermo pracują bezawaryjnie od kilku lat.” - Tomasz Ochman, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Elektroniki w firmie ENKO S.A.

SODA jest to program komputerowy służący do przetwarzania danych ze stacji zlewczych głównie pod kątem rozliczeń dostawców za przywiezione ścieki. Standardowo program wykorzystuje dane zgromadzone w stacji, które okresowo „przenoszone” są za pomocą dedykowanego modułu pamięci do biura, gdzie następuje ich odczyt w programie.

Firma ENKO S.A. wdraża w najnowszych rozwiązaniach stacji wyposażonych w komputer przemysłowy możliwość pobrania danych ze stacji zdalnie, tj. bez konieczności „odwiedzania” stacji przez pracownika obsługi. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie czynności rozliczeniowych, które ze względu na przepisy fiskalne muszą zostać wykonane w pierwszych dniach każdego miesiąca. Funkcjonalność taka może być szczególnie przydatna w dużych aglomeracjach typu Kraków, Poznań, Łódź, gdzie jest zwykle wiele tzw. punktów zlewnych (czyli stacji zlewczych) rozproszonych na obrzeżach, a istnieje jedno wspólne centrum rozliczeniowe, zwykle w centrum aglomeracji.

„Planuje się zastosowanie modułów komunikacyjnych GSM firmy Westermo typu MRD-310 wyposażonych w dwa interfejsy komunikacyjne – port szeregowy oraz Ethernet. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że w jednym urządzeniu jest możliwość wykorzystania jednocześnie portu szeregowego w celu wizualizacji programem WizSTZ (lub inną aplikacją SCADA) i interfejsu Ethernet do zdalnego pobrania danych rozliczeniowych do programu SODA. Całości dopełnia fakt, że w stacji zlewczej montowane jest tylko jedno urządzenie, a dzięki wykorzystaniu technologii internetowej i GSM dane ze stacji mogą być wykorzystane przez programy WizSTZ i SODA w dowolnie odległych i różnych lokalizacjach, do tego bez konieczności prowadzenia jakichkolwiek dodatkowych kabli na obiekcie.” - kontynuuje Tomasz Ochman.Jarosław Kapturski
Na podstawie: tekniska.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii