Regulamin

Preambuła
Portal www.e-automatyka.pl jest portalem zajmującym się branżą automatyki przemysłowej. Publikującym dla swoich użytkowników artykuły branżowe, katalogi tematyczne budowanie wizytówek firm, zapytań ofertowych.. Zarejestrowani i zweryfikowani użytkownicy mogą zamieszczać wizytówki swoich firm, publikować materiały oraz zgłaszać zapytania ofertowe. Warunki korzystania z serwisu www.e-automatyka.pl reguluje poniższy Regulamin. Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno Internautów, jak i Dostawce portalu. Każdy Internauta przed rejestracją lub zalogowaniem się do serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu. Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin został opracowany zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Paragraf 1 SŁOWNIK
 1. Dostawca - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Internautów Portalu, którym jest Accomm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul., KRS, NIP , wysokość kapitału zakładowego . zł).
 2. Internauta - osoba przeglądająca lub korzystająca z usługi Portalu e-automatyka.pl świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Usługa - wszelkie funkcje Portalu świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Internautów w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Portal - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.E-automatyka.pl, w ramach którego Dostawcę świadczy Usługi.
 5. Materiał - wizytówka firmy, zapytanie ofertowe , tekst, obrazy, prezentacje, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone w Portalu.
 6. Komentarz - tekst, obrazy, prezentacje, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Artykułem umieszczonym w Portalu.
Paragraf. 2. - WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 6.0 i wyższych lub Opera w wersjach 9.x i wyższych lub Firefox w wersjach 3.5 i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie".
 2. Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Internautę Usług nie później niż 24 godziny od momentu rejestracji Internauty. Jeżeli rejestracja zostanie wykonana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 3. Internautę przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Portalu mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej.
Paragraf. 3. - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Dostawca zobowiązuje się by jakość świadczonych usług była jak najwyższa Jednakże. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Internautów, lub innymi przyczynami, za które Dostawca odpowiedzialności nie ponosi.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Internautów z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Internaucie zostaną powiadomieni.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Internutów. Treści umieszczane przez Internautów nie są poglądami i opiniami twórców Portalu lub jego Dostawcę.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów i usunięcia treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Internauta zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Dostawca bądź osób trzecich.
Paragraf. 4. - DOSTĘP DO PORTALU
 1. Dostawca nie ogranicza w żaden sposób korzystanie z Portalu. Korzystanie z portalu, rejestracja oraz korzystanie z niego jest dobrowolne oraz za wyjątkiem dostępu do danych zapytań ofertowych jest bezpłatne.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Internautę w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Portalu .
 3. Internauta wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, powiadomień o nowych komentarzach i zaproszeniach w skrzynce E-automatyka.pl, o przerwach technicznych w działaniu Portalu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
  6. wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w wiadomościach e-mail wysyłanych za pośrednictwem portalu,
  7. wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych używanych w portalu (pseudonim, firma) w powiadomieniach o nowych Materiałach wysyłanych cyklicznie do grupy Internautów , która takie powiadomienia zamówiła,
  8. wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego pseudonimu, i wypowiedzi w portalu w materiałach informacyjno-promocyjnych tworzonych przez Dostawcę,
  9. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883),
  10. zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać,
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Internauta . Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy i pozytywną weryfikację podanych danych. Weryfikacja jest przeprowadzana automatycznie po wypełnianiu formularza.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Internaucie przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie na emial info@e-autoamtyka.pl wyrejestrowania się z Portalu.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Internauty, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Internautów.
 7. Internauta aby otrzymać dostęp do portalu www.E-automatyka.pl musi przejść proces rejestracji: wypełnić zamieszczony na stronie formularz.
 8. Rejestrując się w portalu Internauta zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych w tym praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów internautów i przemysłowych Dostawcy oraz innych Osób;
  2. nie przeprowadzania działań naruszających prywatność innych Internautów, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Internautów bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu;
  4. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Dostawcy, Internautów i innych Osób.
Paragraf. 5. - MATERIAŁY I KOMENTARZE
 1. Dokonując rejestracji, Internauta upoważnia Dostawcę do zamieszczania jego Materiałów i Komentarzy w Portalu oraz do korzystania z przekazanych do Portalu Mteriałów i Komentarzy na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności (licencja):
  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  3. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Portalu.
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny.
 5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 6. Internauta zobowiązuje się nie przekazywać do Portalu Materiałów i Komentarzy, za których umieszczenie w Portalu otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich.. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Internauta zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich z tego tytułu.
 7. Internauta zobowiązuje się przekazywać do portalu jedynie takie Materiały i Komentarze, z których wykorzystanie przez Dostawcy jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani praw osobistych. W przypadku naruszenia przez Internautę jakichkolwiek praw osób trzecich, Internauta ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
 8. Dostawca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanych Materiałów i Komentarzy. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Dostawca lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiały i Komentarze, do których rozpowszechniania Dostawca wcześniej przystąpił. Dostawca ma prawo dokonywania bez zgody Internauty w przekazanych Materiałach i Komentarzach zmian, poprawek, a także dokonywania w nich skrótów oraz do ewentualnego ich usunięcia bez podania przyczyny i bez obowiązku poinformowania Internauty o tym fakcie.
 9. Dostawca lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały i Komentarze, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie Materiału lub Komentarza nie wymaga uzasadnienia.
 10. Dostawca może zablokować Internaucie możliwość przekazywania do Portalu Materiałów i Komentarzy, jeżeli uzna, że choćby niektóre Materiały lub Komentarze przekazywane przez tego Internautę są tego rodzaju, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.
 11. Akceptując regulamin Internauta oświadcza, że wszelkie treści, w tym również, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych
 12. Jest zabronione wykorzystywanie Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania treści i zdjęć naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne i etyczne, o charakterze erotycznym. obelżywym lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. .
Paragraf. 6. - REKLAMACJE
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu E-automatyka.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach E-automatyka.pl mogą być reklamowane przez Internauta poprzez zgłoszenie tego przy użyciu adresu e-mail info@e-automatyka.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez E-automatyka.pl w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. E-automatyka.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności E-automatyka.pl nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy (o ile taki istnieje). E-automatyka.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Internauty w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub portalu E-automatyka.pl.
 3. Reklamacje składane do E-automatyka.pl, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem E-automatyka.pl nie będą rozpatrywane. E-automatyka.pl nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
Paragraf. 7. - PRZEPISY KOŃCOWE
 1. E-automatyka.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 2. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny pod adresem www.E-automatyka.pl. E-automatyka.pl zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie regulaminu tych Internautów, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 01 lutego 2010 roku.