Dominik Sadło 2015-03-20

Radpol zwiększył w 2014 roku sprzedaż o blisko 27 mln zł

Radpol zwiększył w 2014 roku sprzedaż o blisko 27 mln zł

Grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktóRadpol zwiększył w 2014 roku sprzedaż o blisko 27 mln zł

 

w dla energetyki, ciepłownictwa, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, w 2014 r. uzyskał skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 205,4 mln zł w porównaniu do 178,41 mln zł w 2013 r., co oznacza wzrost o 15% r/r. Skonsolidowana EBITDA w 2014 r. wyniosła 24,97 mln zł wobec 29,37 mln zł roku poprzedniego, natomiast zysk netto 9,56 mln zł w 2014 r. w stosunku do 15,31 mln zł w 2013 r. Porównywalność tych wyników zaburzyły jednak zdarzenia jednorazowe jak dodatkowy zysk w wysokości 4,1 mln zł z tytułu okazjonalnego nabycia Finpolu uzyskany przez grupę Radpol w 2013 r. oraz obniżenie wyników 2014 r. o 1,14 mln zł w związku ze stratą na sprzedaży zbędnej nieruchomości, jak również składników majątku obrotowego i kosztami restrukturyzacji zatrudnienia. Po skorygowaniu wyników o te zdarzenia EBITDA w 2014 roku wzrosła o 0,78 mln zł, czyli o 3% r/r, a zysk netto zmniejszył się o 0,56 mln zł, czyli o 5% r/r. Bezpośredni wpływ na obniżenie zysku netto w 2014 r. miały różnice kursowe odnotowane przy zbliżonych kosztach obsługi długu oraz wzrost amortyzacji w wyniku realizacji dużych inwestycji w ostatnich latach.

 

- W minionym roku grupa Radpol rozwijała sprzedaż w kraju, jak również umacniała swoją pozycję za granicą w kluczowych branżach związanych z przesyłem mediów. Warto przy tym wspomnieć o ważnym wydarzeniu, jakie miało miejsce w 2014 roku, czyli o zakończeniu prac inwestycyjnych w Rurgazie, co pozwoliło na uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji rur z polietylenu i polipropylenu w pełnym zakresie średnic do 1000 mm oraz wydziału preizolacji. Dzięki temu odnotowaliśmy w ubiegłym roku wzrost sprzedaży systemów rurowych do przesyłu mediów. Ten segment produkcji osiągnął w 2014 roku największy udział w strukturze przychodów grupy Radpol, bo aż 32%. Z kolei wprowadzenie do oferty innowacyjnych rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną pozwala nam na budowanie istotnych przewag konkurencyjnych w branży ciepłowniczej i oferowanie kompleksowych systemów przesyłowych w tym obszarze – mówi Daniel Dajewski, prezes zarządu Radpol SA.

W segmencie nowoczesnych systemów rurowych z PP i PE Radpol odnotował w 2014 r. wzrost sprzedaży o 7,62 mln zł (+13% r/r), na co bezpośredni wpływ miało uruchomienie nowej linii produkcyjnej w Rurgazie. Grupa zwiększyła również w ubiegłym roku sprzedaż w systemach ciepłowniczych o 14,67 mln zł (+54% r/r), stanowiących 20% przychodów, co wiąże się z konsolidacją przejętego w 2013 r. Finpolu, pozyskaniem nowych kontraktów i rozszerzeniem oferty produktowej dla tej branży. W minionym roku nastąpił również wzrost sprzedaży wyrobów termokurczliwych o 6% do 32,24 mln zł. Stanowiły one 16% sprzedaży grupy w 2014 r. i osiągały najwyższe marże brutto, bo aż 43%. Zwiększyła się również sprzedaż żerdzi strunobetonowych do poziomu 29,5 mln zł, czyli o 6% w porównaniu do 2013 r. Ważną pozycję w strukturze przychodów Radpolu w 2014 r. stanowiły też izolatory z porcelany elektrotechnicznej ze sprzedażą na poziomie 18 mln zł, jak również osprzęt kablowy (10,41 mln zł) i przewody (5,84 mln zł).

 

Radpol w 2014 r. zwiększył sprzedaż krajową o 16% r/r i jednocześnie odnotował wzrost eksportu o 5% r/r. Sprzedaż zagraniczna grupy w ubiegłym roku wyniosła 18,1 mln zł, co oznacza wzrost o 0,9 mln zł w porównaniu do 2013 r. Głównymi produktami eksportowymi w 2014 r. były wyroby termokurczliwe, w przypadku których obrót wzrósł o 9% r/r i wyniósł 7,08 mln zł, izolatory porcelanowe z wynikiem 6,62 mln zł (+4% r/r) oraz systemy rurowe osiągając 2,84 mln zł (+4% r/r). Natomiast kluczowymi rynkami sprzedaży zagranicznej, na które trafiło ponad 60% całego eksportu grupy Radpol były Litwa, Włochy, Estonia, Białoruś, Czechy oraz Dania.  

Na inwestycje w 2014 r. grupa Radpol przeznaczyła 17,1 mln zł. Wykorzystano je m.in. na dokończenie rozbudowy linii produkcyjnych w Rurgazie, dalsze modernizacje mające na celu rozwój mocy produkcyjnych, a także wdrożenie nowego systemu informatycznego ERP usprawniającego system sprzedaży i procesy zarzadzania, którego pełną funkcjonalność chcemy osiągnąć w tym roku. Ponadto w 2014 roku nastąpiło włączenie Wirbetu w struktury spółki Radpol. Integracja obu podmiotów oznacza dalsze pogłębienie efektów synergii, uproszczenie struktur korporacyjnych oraz ograniczenie poziomu kosztów. W 2014 r. grupa odnotowała wzrost kosztów sprzedaży, marketingu i administracji o 26% r/r, będących efektem zdarzeń jednorazowych oraz kosztów związanych z reorganizacją i przygotowaniem struktur do znaczącego zwiększenia obrotów w kolejnych okresach.

 

- W tym roku będziemy dążyć do wzrostu przychodów i rentowności poprzez wykorzystanie potencjału wszystkich naszych fabryk. W planach mamy przebudowę struktur organizacyjnych, w tym pionu handlowego i przejście z modelu zakładowego na dywizyjny. To oznacza wydzielenie czterech dywizji w ramach naszej grupy: energetyki, ciepłownictwa, wod-kan-gaz i eksportu. Dysponujemy innowacyjnymi technologiami, dzięki którym oferujemy wysokiej jakości, konkurencyjne w skali międzynarodowej produkty. Planujemy dalej rozwijać się w Polsce i zwiększać sprzedaż w innych krajach, zwłaszcza europejskich. Wzrost eksportu chcemy uzyskiwać szczególnie w oparciu o wysokomarżowe produkty termokurczliwe i asortyment dla ciepłownictwa. Będziemy dążyć również do zwiększania udziału w przychodach naszych nowości, w tym produktów sieciowanych radiacyjnie o dużych średnicach oraz innowacyjnych rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną – podkreśla Daniel Dajewski.Dominik Sadło
Na podstawie: www

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii