www.gospodarkamorska.p 2017-11-05

Przyspieszona restrukturyzacja przedsiębiorstwa – podstawowe informacje

Przyspieszona restrukturyzacja przedsiębiorstwa – podstawowe informacje

Znakomita większość podmiotów gospodarki morskiej, zwłaszcza w regionie zachodniopomorskim zna trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa ST3 sp. z o.o. w Szczecinie. Brak regulowania należność kooperantom, wnioski o ogłoszenie upadłości, wniosek o restrukturyzację, przekształcenia własnościowe, a szereg zwłaszcza średnich i małych firm pozostaje bez zapłaty wymagalnych wierzytelności z obowiązkiem zapłaty należności publicznoprawnych i płatności kosztów własnej działalności gospodarczym.

Nie jest już tajemnicą, że w ubiegłym tygodniu zostało wobec spółki ST3 skutecznie wszczęte przyspieszone postępowanie układowe.

Co to tak naprawdę oznacza?

Składany przez dłużnika wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać oprócz szczegółowych danych dłużnika m.in.:

1) propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
3) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
4) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
5) wykaz wierzycieli z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu;
6) sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
7) wykaz wierzytelności spornych, zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu oraz sumę wierzytelności spornych.

We wniosku dłużnik powinien wskazać propozycje układowe., które obejmują w szczególności:

1) odroczenie terminu ich wykonania;
2) rozłożenie spłaty zadłużenia na raty;
3) zmniejszenie wysokości zadłużenia;
4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.
Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.

Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku w terminie tygodnia od dnia jego złożenia. Uwzględniając wniosek sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego oraz wyznacza sędziego – komisarza oraz nadzorcę sądowego. 

W dość ekspresowym terminie dwóch tygodni od otwarcia postępowania układowego wyznaczony nadzorca sądowy powinien sporządzić spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych (m. in. wierzytelności, co do których toczą się postępowania sądowe) oraz swój autorski plan restrukturyzacyjny. Dokumenty te są przedstawiane sędziemu – komisarzowi. 

Co istotne, w przyspieszonym postępowaniu układowym wierzycielowi nie przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu względnie nieumieszczenia jego wierzytelności w spisie. Jednak wierzyciel, którego wierzytelność nie została umieszczona w spisie wierzytelności nie jest związany postanowieniami ewentualnego układu.

Następnie sędzia - komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad propozycjami układowymi. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3 (dwie trzecie) sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Sędzia – komisarz zatwierdza układ lub odmawia jego zatwierdzenia, jeżeli jest on sprzeczny z prawem lub rażąco krzywdzący dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zastrzeżenia. Brak wykonania postanowień układu uprawnia wierzyciela do wystąpienia z wnioskiem o jego uchylenie. 

Cała procedura powinna trwać około 2 – 3 miesięcy (do zatwierdzenia układu), chyba że pojawią się dodatkowe kwestie związane z udzieleniem pomocy publicznej (np. rozłożenie na raty płatności podatków). Pomoc publiczna może zostać przyznawana na cele związane z planem restrukturyzacyjnym. Uzyskanie pomocy zwiększy przedsiębiorcy szanse na powrót do rynkowej rywalizacji, ale jej uzyskanie nie jest łatwe i może znacznie przedłużyć czas postępowania restrukturyzacyjnego. 

Warto zauważyć, że postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego staje się skuteczne z chwilą wydania. W tym dniu majątek dłużnika staje się masą układową, a dłużnik nie może spełniać świadczeń z wierzytelności objętych układem.

Odsetki za opóźnienie nalicza się tylko do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego włącznie (układem objęta jest wierzytelność wraz z naliczonymi w ograniczonym zakresie odsetkami).

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.

Wobec wierzytelności objętych układem nie mogą być jednak prowadzone postępowania egzekucyjne. Ustawodawca zapewnia tutaj dłużnikowi „parasol ochronny”. Te egzekucje, które zostały wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może też uchylić zajęcia (np. zajęcia rachunku bankowego) dokonane przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.
Natomiast po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest całkowicie niedopuszczalne.

Przy tak określonej ochronie dłużnika są jednak wyjątki.

Układ nie obejmuje bowiem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na mieniu dłużnika, chyba, że wierzyciel wyrazi zgodę na objęcie ich. Zabezpieczenie rzeczowe to hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastawu skarbowy lub hipoteka morska, jeżeli były ustanowione na mieniu dłużnika. Co istotne, wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo mogą w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. 

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może jednak zawiesić takie postępowanie, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa. Łączny czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie może przekroczyć trzech miesięcy. Przy uwzględnieniu szczególnych przepisów możliwe jest też ostateczne zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Założenie jest takie, żeby dłużnikowi umożliwić wyjście z trudnej sytuacji finansowej i zabezpieczyć możliwość jego dalszej działalności, z próbą maksymalnego poszanowania praw wierzycieli.

Choć z punktu widzenia wierzycieli rozwiązanie to może budzić uzasadnione wątpliwości (usługi zostały wykonane, a towary dostarczone, wystawione zostały faktury, podatki rozliczone, a przychód nie wpłynął), jest ono w ogólnym rozrachunku lepsze niż całkowita likwidacyjna upadłość dłużnika.


Adwokat Patryk Zbroja

www.zbrojaadwokaci.pl
www.patrykzbroja.plwww.gospodarkamorska.p
Na podstawie: www.gospodarkamorska.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii