Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-04-27

Pomiary radiometryczne pod klucz

Pomiary radiometryczne pod klucz

W inżynierii przemysłowej radiometryczne układy pomiarowe są wykorzystywane od kilku dekad
w najtrudniejszych zadaniach pomiaru i sygnalizacji poziomu, pomiaru gęstości i w detekcji rozdziału faz. Endress+Hauser jest godnym zaufania, doświadczonym dostawcą produktów i usług w zakresie radiometrii, realizując dla Państwa projekty inżynierskie pod klucz.

W projektach, obejmujących dostawę i rozruch radiometrycznych układów pomiarowych Endresss+Hauser, znajduje się szereg usług towarzyszących, dzięki którym zaangażowanie Inwestora ogranicza się do składania podpisów na dokumentach i do odbioru uruchomionego układu pomiarowego.  
Załadunek laboratoryjny izotopu do pojemnika roboczego

Niskiej aktywności źródło użytecznego promieniowania γ, dostarczane przez Endress+Hauser w postaci pastylki o wielkości ćwiartki aspiryny, nie wytwarza szkodliwego promieniowania α i jest umieszczone w podwójnie ekranowanej ampułce ze stali kwasoodpornej, zapewniającej całkowite ekranowanie promieniowania β. Ampułka jest ładowana w specjalistycznym laboratorium do pojemnika roboczego za pomocą manipulatorów, sterowanych zdalnie przez wyszkolonego pracownika. Załadunek ten znajduje się w pakiecie usług, realizowanych przez Endress+Hauser w ramach projektów radiometrycznych.

Transport specjalny
Endress+Hauser jest członkiem ISSPA (International Source Suppliers and Producers Association), która ściśle współpracuje z IAEA (International Atomic Energy Agency). Członkostwo to zobowiązuje do stosowania reguł "Kodeksu dobrych praktyk" na każdym etapie obsługi przemysłowych źródeł izotopowych. Endress+Hauser korzysta wyłącznie z poddostawców, posiadających certyfikaty ISO 9001 oraz EN 46001. Załadunek izotopów do pojemników roboczych, ich pakowanie i transport odbywają się według rygorystycznych reguł bezpieczeństwa. Transport drogowy i lotniczy są zlecane licencjonowanym firmom logistycznym. Na terenie Polski transport drogowy izotopów jest realizowany w klasie 7 ADR i znajduje się w pakiecie usług, świadczonych przez Endress+Hauser w ramach projektów radiometrycznych.

Uprawniony montaż pojemnika roboczego na instalacji przemysłowej
Zgodnie z ustawą "Prawo atomowe" z 29.11.2000 r. montaż ten powinien być przeprowadzony przez doświadczonego instalatora, legitymującego się stosownym zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Montaż ten znajduje się w pakiecie usług, świadczonych przez Endress+Hauser w ramach projektów radiometrycznych.
Zezwolenie na użytkowanie izotopu pozyskane dla Inwestora
Zgodnie z ustawą „Prawo atomowe" z 29.11.2000 r., aby użytkować izotop w radiometrycznych pomiarach przemysłowych, należy uzyskać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Zawiera ono m.in. listę użytkowanych izotopów oraz zalecenia odnośnie ich eksploatacji, konserwacji, zasad bezpieczeństwa i kontroli szczelności. Pozyskanie zezwolenia dla użytkownika lub aneksu do zezwolenia, obejmującego rejestrację nowego izotopu, znajduje się w pakiecie usług, świadczonych przez Endress+Hauser w ramach projektów radiometrycznych.

Usługi nadzoru radiologicznego
Użytkowanie izotopów w pomiarach przemysłowych wymaga uprzedniego wskazania inspektora ochrony radiologicznej (IOR) z aktualnymi uprawnieniami, odpowiedzialnego za m.in. konserwację i okresowe badanie szczelności pojemnika, pomiary dozymetryczne przy pomocy ręcznego radiometru ze świadectwem legalizacji CLOR, opracowanie zakładowego planu postępowania awaryjnego, programu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej oraz planu sytuacyjnego rozmieszczenia izotopówna terenie zakładu. Użytkownik decyduje, czy IOR będzie osoba z zakładu lub doświadczony inspektor ze strony Endress+Hauser.

Uruchomienie pomiaru
Inżynierowie serwisu Endress+Hauser dokonują indywidualnych lub opartych o kontrakty serwisowe uruchomień, konserwacji, czynności diagnostycznych, napraw, kalibracji, audytów i szkoleń służb utrzymania ruchu na instalacji technologicznej. Uruchomienie radiometrycznego układu pomiarowego przez inżyniera serwisu Endress+Hauser odbywa się we współpracy z instalatorem pojemnika roboczego z załadowanym izotopem. Dzięki temu, możliwe jest optymalne ustawienie ścieżki pomiarowej oraz zagwarantowanie wieloletniej, poprawnej pracy radiometrycznego układu pomiarowego.

Demontaż i utylizacja wyeksploatowanego izotopu
Wskutek wieloletniego, naturalnego rozpadu izotopu, który powoduje znaczący spadek jego aktywności, nie nadaje się do dalszej eksploatacji w radiometrycznym układzie pomiarowym. Wówczas jest on demontowany i utylizowany przez służby radiologiczne Endress+Hauser oraz na życzenie użytkownika zastępowany nowym egzemplarzem.

Portal W@M to źródło informacji o pracującej AKP Endress+Hauser na obiekcie przemysłowym. W@M gromadzi w jednym miejscu dokumentację i wszelką wiedzę, poczynając od projektowania, przez zakupy, montaże, uruchomienia, okresowe przeglądy i kalibracje, kończąc na protokole utylizacji każdego wyeksploatowanego elementu zasobów AKP, w tym składników radiometrycznego układu pomiarowego Endress+Hauser.
Typowe projekty inżynierskie pod klucz, realizowane przez Endress+Hauser przy użyciu radiometrycznych układów pomiarowych:

 • pomiar gęstości zawiesiny gipsowej i mleczka wapiennego (mokre lub półsuche odsiarczanie spalin z kotła bloku energetycznego)
 • sygnalizacja zapchania elektrofiltrów na odpylaniu spalin w elektrowni, cementowni lub klinkierowni
 • pomiar gęstości blendy flotacyjnej w zakładach górniczo-hutniczych
 • pomiar i sygnalizacja poziomu w kolumnach masy celulozowej zakładów papierniczych
 • pomiar stężenia ługu zielonego, czarnego, białego w zakładach papierniczych
 • sygnalizacja poziomu maks. w warniku zrębków drzewnych w zakładach papierniczych
 • sygnalizacja blokady zsuwni zrębków drzewnych w zakładach papierniczych
 • pomiar stężenia kwasu siarkowego w zakładach azotowych i w hutach
 • pomiar i sygnalizacja poziomu na instalacji alkilacji w rafinerii
 • pomiar i sygnalizacja poziomu biomasy w młynie
 • zabezpieczenie bunkrów węglowych przed całkowitym opróżnieniem (tzw. strażnik korka węglowego)
 • detekcja ilości suchej masy niesionej cieczą (np. osadu lub szlamu dennego)
Na podstawie: www.pl.endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii