Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2017-06-07

安ietlana przysz這嗆 sektora energetycznego

 

 

Ostatnie dziesi璚iolecie przynios這 szybk transformacj wielu dziedzin 篡cia, dzi瘯i innowacyjnym rozwi您aniom w obszarze technologii cyfrowej. Bran瘸 energetyczna równie podlega fundamentalnym zmianom, powoduj帷 zjawisko „rewolucyjnej konwergencji”. Nowe, zmieniaj帷e si 鈔odowisko dzia豉nia, wymaga od nas w豉軼iwego przygotowania do przysz造ch zmian. Je郵i tego nie zrobimy, konsekwencje mog okaza si dramatyczne. Dlatego przed energetyk stoj zupe軟ie nowe zadania, które zmieni ten rynek na zawsze – mówi Jacek ㄆkaszewski, Prezes Zarz康u Schneider Electric Polska.

Rozejrzyjmy si - smartfony, media spo貫czno軼iowe ukierunkowane na potrzeby klientów, inteligentne procesy produkcyjne, komunikacja niemal wszystkich urz康ze oraz autonomiczne samochody - cyfrowa rewolucja obj窸a ju ka盥y sektor gospodarki. Tak dzieje si równie w energetyce, gdzie innowacje techniczne powoduj zjawisko „rewolucyjnej konwergencji” rozwi您a, w której nast瘼uje decentralizacja infrastruktury, a konsumenci anga簑j si w podstawowe procesy. Doprowadza to do efektu, w którym odbiorcy stosuj nowy model zu篡cia energii - na 膨danie i dopasowany do potrzeb.

Do zjawisk, o których mówimy, do陰czy nale篡 zwi瘯szaj帷y si globalny popyt na energi elektryczn - wzro郾ie on do roku 2040 o 30%. Jednocze郾ie niemal 2 miliardy ludzi nadal nie maj sta貫go dost瘼u do sieci energetycznej. Nadesz豉 pora na rozwi您anie tych problemów, poprzez wprowadzenie mechanizmów równowa瞠nia popytu, a zarazem zwi瘯szenia dost瘼no軼i energii na ca造m 鈍iecie. Kluczowym elementem tego podej軼ia musz by czyste 廝ód豉 energii. S康zimy, 瞠 uda si osi庵n望 ten cel dzi瘯i technologiom „grid edge”, czyli systemom i urz康zeniom dzia豉j帷ym w 鈔odowisku konsumenta.


Co nale篡 zrobi

Innowacje otwieraj przed nami nowe mo磧iwo軼i. Obecnie trwa czwarta rewolucja przemys這wa, a wed逝g opinii 安iatowego Forum Ekonomicznego polega ona na „rewolucji cyfrowej i obejmuje ró積orodne technologie, których zastosowanie prowadzi do bezprecedensowej zmiany paradygmatów w sferze makro- i mikroekonomicznej, w funkcjonowaniu spo貫cze雟twa oraz w 篡ciu codziennym”. Z transformacj systemu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, wi捫e si ogromna szansa dla ca貫j bran篡, klientów i lokalnych spo貫czno軼i.

 

 

Mo積a wskaza trzy trendy, które w istotny sposób zmieniaj funkcjonowanie sektora energetycznego:

 

  • Szybki rozwój technologii zasilania elektrycznego w pewnych obszarach zastosowa, np. w przypadku systemów ogrzewania i pojazdów mechanicznych

  • Przej軼ie z modelu dzia豉nia z centraln elektrowni na model zdecentralizowany — energia elektryczna mo瞠 by generowana, magazynowana i przesy豉na do odbiorców zlokalizowanych bli瞠j jej 廝ód豉, dzi瘯i wykorzystaniu energii s這necznej, energii wiatru i innych 廝óde odnawialnych oraz technologii magazynowania energii

  • Inteligentne urz康zenia pomiarowe i cyfrowa infrastruktura sieciowa, pozwalaj odbiorcom i dostawcom energii „zobaczy” informacje na temat miejsca, czasu i sposobu jej odbioru; umo磧iwia to skuteczniejsz kontrol tego procesu, a w konsekwencji bardziej efektywne zarz康zanie zu篡ciem i kosztami

 

Najbardziej godny uwagi jest fakt, 瞠 wspomniane trendy wzajemnie si uzupe軟iaj, co umo磧iwia wdra瘸nie innowacyjnych rozwi您a, maksymalizacj ich efektów i stworzenie podstaw do dalszego rozwoju. 畝den z  elementów nie by豚y w stanie doprowadzi do takich rezultatów, je郵i nie wi您a豚y si z pozosta造mi. Na przyk豉d drugi trend, dotyczy zastosowa energii odnawialnej. Gdy po陰czymy go/je z inteligentnymi systemami pomiarowymi, uzyskamy zaawansowane mechanizmy, umo磧iwiaj帷e zwi瘯szenie efektywno軼i energetycznej.

Co taki cykl oznacza dla konsumentów?

Przede wszystkim mo磧iwo嗆 wyboru. Nowoczesne technologie pozwalaj klientom sta si aktywnymi uczestnikami dynamicznego systemu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, w którym 廝ód豉 czystszej energii odgrywaj wa積 rol. Je郵i oprócz odbiorców indywidualnych uwzgl璠nimy w tym obrazie tak瞠 przedsi瑿iorstwa, w tym zak豉dy przemys這we, to uzyskamy spo貫czno嗆 zaanga穎wanych, wyposa穎nych w odpowiednie 鈔odki klientów, zainteresowanych wdra瘸niem nowych zasad dotycz帷ych popytu na energi i jej poda篡 w ca造m 豉鎍uchu dostaw.

Obecnie wi瘯szo嗆 z nas nie zastanawia si nad tym, gdzie produkowana jest energia; nie wiemy tak瞠, kiedy najlepiej z niej korzysta. Wi瘯szo嗆 odbiorców indywidualnych nie wie nawet o tym, 瞠 ceny energii elektrycznej zmieniaj si w ci庵u dnia, z godziny na godzin, w zale積o軼i od warto軼i szczytowego zapotrzebowania i innych czynników. Dzi瘯i pod陰czonym do sieci urz康zeniom monitoruj帷ym koszty energii i jej zu篡cie, mo瞠my ju zaplanowa obci捫enia i zwi瘯szy efektywno嗆 energetyczn.

 

 

Jak b璠zie wygl康a funkcjonowanie sektora w przysz這軼i?

Przyjrzyjmy si bli瞠j wspomnianym wcze郾iej trendom, które pozwalaj ograniczy koszty i zwi瘯szy zakres wykorzystania czystej energii. Dzi瘯i w pe軟i skomputeryzowanemu systemowi energetycznemu, klienci b璠 w stanie wybra preferowane rozwi您ania technologiczne, pod陰czy urz康zenia do centralnej sieci oraz uczestniczy w transakcjach z udzia貫m innych zasobów, zarówno rozproszonych, jak i scentralizowanych.

Wyobra幟y sobie, 瞠 w豉軼iciel domu jednorodzinnego umie軼i na dachu panel s這neczny, który s逝篡 do zasilania odbiorników w gospodarstwie domowym. W przysz這軼i mo瞠 zdarzy si sytuacja, w której przedsi瑿iorstwo u篡teczno軼i publicznej zwróci takiej osobie cz窷 kosztów, poniewa instalacje tego rodzaju zmniejszaj obci捫enie sieci. Mo瞠my tak瞠 wyobrazi sobie, 瞠 analogiczne uznania b璠 wi您a si z zaprogramowaniem przez u篡tkownika prania na godzin 3.00 nad ranem, a nie na wczesne godziny wieczorne. Zastosowanie technologii „grid edge” stworzy zatem okazj do uzyskania przez klientów pewnych korzy軼i, zwi您anych z zapobieganiem wzrostowi obci捫enia.

Wykorzystanie energii s這necznej mo瞠 mie ogromny wp造w na funkcjonowanie ca貫go sektora energetycznego. Na przyk豉d najwi瘯szy dystrybutor energii elektrycznej we W這szech, przedsi瑿iorstwo Enel, obs逝guje oko這 32 miliony klientów. Dzi瘯i zastosowaniu zaawansowanego systemu zarz康zania dystrybucj, opracowanego przez firm Schneider, przedsi瑿iorstwo by這 w stanie ograniczy straty energii o oko這 144 GWh w skali roku. Odpowiada to rocznemu zu篡ciu energii w oko這 50 000 gospodarstw domowych. Warto zapozna si z prezentacj na temat optymalizacji sieci dystrybucji w grupie Enel.


Czy czeka nas pe軟a automatyzacja?

Dysponujemy 鈔odkami technicznymi, umo磧iwiaj帷ymi pe軟 automatyzacj dzia豉nia sieci, opartego na mechanizmach komunikacyjnych. Potrafimy zarz康za zasobami ze znacznie wi瘯sz elastyczno軼i ni kiedy. Inteligentne, bardziej zdecentralizowane systemy elektroenergetyczne, daj mo磧iwo嗆 uzyskania wzrostu efektywno軼i, odporno軼i i bezpiecze雟twa oraz realizacji zasady zrównowa穎nego rozwoju. Jednocze郾ie tworzymy nowe perspektywy w obszarze 鈍iadczenia us逝g i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej.

Zarówno klienci indywidualni, jak i przedsi瑿iorstwa, mog wiele zyska dzi瘯i innowacyjnym rozwi您aniom. Zastosowanie technologii „grid edge”, pozwala wprowadzi funkcje automatycznego usuwania b喚dów w sieciach rozdzia逝 energii elektrycznej. Na przyk豉d ponad 110 tysi璚y podstacji elektroenergetycznych grupy Enel, zosta這 wyposa穎nych w ca趾owicie zautomatyzowane, zdecentralizowane funkcje wykrywania usterek. Z kolei holenderskie przedsi瑿iorstwo Stedin, opracowa這 wspólnie z firm Schneider pierwsz w Europie zdecentralizowan podziemn sie przesy逝 energii, wyposa穎n w mechanizmy automatycznego usuwania b喚dów (film prezentuj帷y  ponowne pod陰czenie do sieci dwóch trzecich odbiorców w ci庵u jednej minuty od wyst徙ienia awarii zasilania).

 

Warto嗆 ekonomiczna technologii „grid edge”

Mo磧iwo嗆 wyboru i wygoda odbiorców to niezwykle wa積e korzy軼i, jednak chyba jeszcze istotniejsze s ekonomiczne aspekty zastosowania nowoczesnych rozwi您a. W analizie przeprowadzonej przez 安iatowe Forum Ekonomiczne, oszacowano warto嗆 ekonomiczn netto, wynikaj帷 z transformacji sektora elektroenergetycznego, na 3,3 biliona USD w ci庵u najbli窺zych 10 lat. Wi捫e si z tym wzrost niezawodno軼i, odporno軼i, efektywno軼i i wykorzystania zasobów ca貫go systemu, a tak瞠 ograniczenie emisji dwutlenku w璕la, zaoferowanie klientom nowych us逝g, czy  utworzenie nowych miejsc pracy.

Nowa transformacja oznacza prawdziw zmian regu gry. Trzy opisane trendy sprawiaj, 瞠 sie energetyczna przestaje by jedynie 廝ód貫m energii. Sie staje si platform, dzi瘯i której ro郾ie warto嗆 rozproszonych zasobów energetycznych, zwi瘯sza si udzia nowych metod dystrybucji i wzrasta potencja ekonomiczny us逝g detalicznych. Nale篡 si tak瞠 spodziewa pojawienia si nowych modeli uzyskiwania przychodów.

Nic dziwnego, 瞠 mamy powody do optymizmu.

Wiemy oczywi軼ie, 瞠 skuteczna transformacja oznacza tak瞠 ró積e wyzwania. Jednak wspó逍raca w tym obszarze jest 廝ód貫m konkretnych rozwi您a, a nowe rozwi您ania rysuj przed systemem produkcji i dystrybucji energii 鈍ietlan przysz這嗆.

 

 

O firmie Schneider Electric


Schneider Electric jest globalnym specjalist w zarz康zaniu energi i automatyce. W 2015 roku firma zanotowa豉 przychody w wysoko軼i 26,6 mld euro i zatrudnia豉 170 tys. pracowników. Obs逝guje klientów w ponad 100 krajach, wspomagaj帷 ich w zarz康zaniu energi i procesami w bezpieczny, niezawodny, efektywny i zrównowa穎ny sposób. Pocz患szy od najprostszych prze陰czników po z這穎ne systemy operacyjne, nasze technologie, oprogramowanie oraz us逝gi udoskonalaj zarz康zanie przedsi瑿iorstwami i automatyzacj procesów. Nasze zintegrowane rozwi您ania zmieniaj oblicze przemys逝 i miast oraz wzbogacaj nasze 篡cie. 

Na podstawie: www.schneider-electric.pl

Zapraszamy do skomentowania artyku逝

Tre嗆 opini 
Popis 

Pozosta貫 artyku造 z tej kategorii