Richard Sawyer 2011-04-19

Wymagania przy obsłudze infrastruktury NCPI dla centrów danych nowej generacji (cz. 2)

Wymagania przy obsłudze infrastruktury NCPI dla centrów danych nowej generacji (cz. 2)

Centra danych stanowią znaczną inwestycję dla korporacji i działów IT. To, czy faktycznie osiągają one założoną konstrukcyjnie dostępność, jest uzależnione od kompetencji pracowników obsługi technicznej i ich zdolności. W tym artykule przedstawiono zestawienie według kategorii i ważności wymagań z zakresu obsługi technicznej. Zostało on przygotowany w oparciu o informacje uzyskiwane podczas systematycznych rozmów z klientami i użytkownikami centrów danych.

Ankieta
Aby określić aktualne i przyszłe wyzwania z zakresu obsługi technicznej doświadczane przez właścicieli i kierowników centrów danych, firma APC przeprowadziła ankietę, która daje wyobrażenie na temat tego, jak opracować systematyczne strategie pomagające spełnić zasadnicze wymagania w zakresie serwisu centrów danych.
Jesienią 2004 roku firma APC zaprosiła 24 ogólnokrajowych przedstawicieli firm z listy Fortune 1000 na forum dotyczące zasadniczych usług wymaganych przez najlepsze centra danych. Wykorzystując techniki ankietowania wymagające odpowiedzi otwartych, aby wydobyć od klientów jak najwięcej informacji, zidentyfikowano kluczowe wyzwania z zakresu obsługi technicznej, które obowiązują w przypadku każdego producenta lub firmy usługowej obsługujących centra danych.

Wyniki: wyzwania z zakresu serwisu w instalacjach o znaczeniu krytycznym
Odpowiedzi ankietowe pogrupowano według wspólnych pojęć, a dla każdej grupy ustalono wymaganie co do rozwiązania odpowiadające danemu zagadnieniu dotyczącemu instalacji o znaczeniu krytycznym. W wyniku tej procedury zidentyfikowano 16 głównych zagadnień, które pogrupowano:
• doradztwo i projektowanie,
• instalacja,
• konserwacja i naprawa,
• monitorowanie,
• wyłączanie z eksploatacji.

Dla każdej z tych kategorii przedstawiono w formie tabeli wyzwania, zasadnicze problemy oraz wymagania dotyczące obsługi technicznej.

Wyzwania w zakresie usług doradczych i projektowych

Wyzwanie Podstawowe problemy Wymagania dotyczące obsługi technicznej
Zmniejszenie liczby inżynierów projektantów biorących udział w pojedynczym projekcie Zaangażowanie wielu inżynierów do projektowania odrębnych elementów centrum danych powoduje niezgodności przy konsolidacji projektu, które prowadzą do przekroczenia terminów. Dostawca-partner oferujący całościowe usługi projektowe, a także zintegrowane produkty.
Zakres usług począwszy od etapu oceny potrzeb aż do ukończenia projektu.
Standaryzacja procesu i narzędzi projektowych w celu uniknięcia rozbieżności projektowych
Uproszczenie specyfikacji i konfiguracji w oparciu o kryteria wydajnościowe dzięki standardowym narzędziom dla projektantów Inżynierowie projektanci korzystają z niestandardowych metod dokumentacji opartych na tradycyjnych, zindywidualizowanych podejściach, co prowadzi do wydłużenia czasu i zwiększenia kosztu projektowania.
Inżynierowie projektanci ponownie wynajdują rozwiązania, które są już łatwo dostępne w postaci zintegrowanej u producentów.
Łatwe w użyciu aplikacje do projektowania i konfiguracji rozwiązań, które są oparte na wymaganiach eksploatacyjnych co do dostępności.
Standaryzowane kryteria wydajnościowe oparte na najlepszych rozwiązaniach w branży wykorzystywane przy spełnianiu wymagań merytorycznych klienta.

Na etapie projektowania centrum danych istnieją możliwości uzyskania znacznych oszczędności finansowych i czasowych. Uczestnicy ankiety przyznawali, że uproszczony proces projektowania oparty na standaryzowanych narzędziach i rozwiązaniach zintegrowanych pozwoliłby w ograniczyć środki marnotrawione w tradycyjnym projektowaniu i planowaniu.

Wyzwania w zakresie usług instalacyjnych

Wyzwanie Podstawowe problemy Wymagania dotyczące obsługi technicznej
Zakończenie instalacji na czas i w ramach zaplanowanego budżetu Brak znajomości niuansów konstrukcyjnych i instalacyjnych projektu przez zespół obsługi technicznej powoduje nieoczekiwane opóźnienia wdrożenia i przekroczenia budżetu na etapie instalacji systemu.
Brak odpowiednich narzędzi u personelu, aby wykonać dane zadanie.
Kierownicy projektów, którzy są specjalnie wyszkoleni i gruntownie zaznajomieni z konstrukcją i zastosowaniem instalowanego systemu, a także lokalnymi przepisami budowlanymi i przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Szczegółowe zestawienia metod oraz oceny ryzyka obejmujące wszystkie aspekty instalacji.
Inżynierowie serwisowi, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, aby móc zaoferować wysoki poziom usług.
Wszechstronne programy szkoleniowe i recertyfikacyjne dla techników zapewniające najbardziej aktualną wiedzę techniczną. Standaryzowane narzędzia, które eliminują potrzebę nagłych zakupów.
Dostarczenie i instalacja urządzeń w miejscu przeznaczenia bez uszkodzeń Firmy przewozowe nie są często odpowiednio wyposażone do przewożenia elementów dużej skali.
Nieznajomość elementów sprzyja uszkodzeniom, jeśli firma kurierska nie jest świadoma specjalnych wymagań. W niektórych przypadkach na przykład może występować konieczność zastosowania specjalnych rusztowań do transportu urządzeń z rampy załadowczej na miejsce instalacji.
Należy korzystać z usług standardowej firmy przewozowej, którą można przeszkolić w zakresie sposobu obsługi dostaw.
Wizyty w miejscu przeznaczenia odbywane przed dostawą w celu ustalenia wszelkich szczególnych wymagań.
Umowy gwarantujące wysoki poziom usług wykorzystywane przy wyborze i kontraktowaniu firm przewozowych i montujących rusztowania mające na celu zapewnienie standaryzacji jakości dostaw urządzeń o znaczeniu krytycznym.
Realizacja kluczowych instalacji zgodnie z lokalnymi przepisami Przepisy dotyczące instalacji elektrycznych i przepisy budowlane różnią się znacznie pomiędzy rożnymi regionami Europy. Taka sytuacja sprawia, że projekty, które nie są zgodne z lokalnymi przepisami, powodują opóźnienia w realizacji oraz dodatkowe koszty. Miejscowi technicy, którzy pracują wyłącznie w danym regionie i dysponują gruntowną znajomością lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych oraz przepisów budowlanych, w celu zapewnienia zgodności z prawem instalacji systemu.
Standardy instalacyjne” obejmujące wszystkie przepisy i wymagania — zapewniające jednolity standard instalacji i łatwość utrzymania w przyszłości.
Inżynierowie serwisowi, którzy nie tylko znają dane urządzenia, lecz także ich zastosowanie i to, jak integrują się one z infrastrukturą budynku, w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami.
Bezproblemowa integracja danych pochodzących z infrastruktury NCPI z istniejącymi systemami zarządzania i monitorowania budynku. Typowe prace instalacyjne nie obejmują zadań, takich jak integracja oprogramowania, zarządzanie kablami informatycznymi oraz migracja serwerów, co sprawia, że instalacja systemu pozostaje niedokończona i nieuporządkowana. Zastosowanie protokołów otwartych, które umożliwiają łatwe sprzęgnięcie z istniejącymi platformami.

Usługi instalacyjne, które są zorganizowane w sposób podobny do standaryzowanego, modułowego sprzętu NCPI, dają w efekcie wysokiej jakości instalacje, z ograniczając możliwości wystąpienia błędu ludzkiego, większym prawdopodobieństwem dotrzymania terminów oraz oszczędnościami w kosztach wynikającymi z optymalizacji wykorzystania zasobów. Wielu z tych problemów uczestnicy ankiety doświadczali bezpośrednio i przyznawali, że tradycyjnym usługom instalacyjnym brakuje cech niezbędnych do udanego wdrożenia centrum danych.

Wyzwania w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych

Wyzwanie Podstawowe problemy Wymagania dotyczące obsługi technicznej
Eliminacja lub ograniczenie czasu przestoju systemu przy wizytach konserwacyjnych Prewencyjne wizyty konserwacyjne wymagają często wyłączenia systemu w celu skutecznego uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, wymiany elementów zużywalnych lub przeprowadzenia pełnego testowania systemu. Bezinterwencyjna prewencja poprzez monitorowanie programowe, czujniki termiczne lub mierniki drgań, które określałyby, kiedy wyłączenie systemu jest bezwzględnie koniecznie zamiast regularnego wyłączania.
Uproszczenie procedur konserwacyjnych i naprawczych w celu wyeliminowania ryzyka przestoju.
Dokumentowanie tego, jakie elementy naprawdę występują u klienta i przechowywanie tych informacji dla łatwego dostępu Uaktualnienia sprzętu i oprogramowania sprzętowego modyfikują możliwości systemu, ale utrudnia klientowi przewidywać problemy z wyprzedzeniem lub wycofać wprowadzone zmiany.
Nieudokumentowane uaktualnienia sprzętu i oprogramowania firmowego prowadzą do przestojów z powodu błędu ludzkiego spowodowanego nieumyślnym wykorzystaniem nieaktualnych informacji.
Podstawowe szkolenie użytkowników i dokumentowanie uaktualnień systemu wchodzą w skład każdej prewencyjnej wizyty konserwacyjnej Klient jest poinformowany o wszystkich nowych aspektach pracy systemu.
Zastosowanie koncepcji i oprogramowania do zarządzania obejmuje urządzenia; raporty z testów przy oddawaniu do eksploatacji lub raporty rozruchowe; numery seryjne; dziennik zdarzeń sprzętowych; dziennik wizyt konserwacyjnych oraz elementów zamiennych; schemat jednokreskowy oraz procedurę przełączania (wraz z instrukcją użytkownika).
Minimalizacja awarii powodowanych błędem ludzkim Przerwy w zasilaniu są powodowane przez niedoświadczonych techników lub pracujących przy systemie pracowników użytkownika końcowego. Przerwy w zasilaniu mogą na przykład wystąpić po prewencyjnych wizytach konserwacyjnych. Standaryzowany proces diagnostyki, konserwacji w ramach pomocy i serwisu technicznego, które są zintegrowane z procesem i strategią obsługi klienta.
Ciągłe doskonalenie procesów poprzez wyciąganie wniosków z problemów, które miały miejsce w przeszłości.
Standaryzowane narzędzia dla wszystkich inżynierów serwisowych.
Inżynierowie serwisowi, którzy zostali starannie dobrani na podstawie ich kwalifikacji, aby móc zaoferować wysoki poziom usług.
Wszechstronne programy szkoleniowe i recertyfikacyjne dla techników zapewniające aktualną wiedzę techniczną.
Standaryzowane interfejsy i nazewnictwo. Operacje, które są intuicyjne, oczywiste i proste do wykonania.
Zmiany stanu reprezentowane graficznie, a nie za pomocą tekstu.
Minimalizacja liczby dostawców Zbyt wielu dostawców obsługujących centrum danych utrudnia kierownikowi dopilnowanie wymagań konserwacyjnych i naprawczych.
W przypadku obsługi tego samego urządzenia przez wielu dostawców występują niejasne granice odpowiedzialności. Może to prowadzić do przestojów z powodu nieznajomości zasadniczo różnych systemów w danym miejscu.
Korzystanie z usług firmy zarządzającej dostawcami- partnerami w celu bezpośredniego zapewnienia lub zarządzania umowami i relacjami serwisowymi oraz w celu zapewnienia jednoźródłowej organizacji rozwiązywania problemów.
Skrócenie średniego czasu naprawy (MTTR) Procedura delegowania pracowników przyczynia się do stawiania nadmiarowej diagnozy, najpierw przez obsługę techniczną, a następnie przez serwis, co powoduje wydłużenie czasu naprawy.
W trakcie wizyt serwisowych części zamienne są często niedostępne, co zmusza inżynierów serwisowych do dodatkowych wizyt i opóźnia naprawę.
Historia napraw systemu jest często niedostępna, co uniemożliwia wykorzystanie tendencji awaryjnych systemu w diagnostyce aktualnego problemu.
Rozwiązywanie problemów przez telefon połączone z jednoczesnym delegowaniem technika serwisowego w celu koordynacji diagnostyki i naprawy.
Niezawodne przesyłanie w czasie rzeczywistym danych z kart zdarzeń na miejsce instalacji systemu.
Dostęp do historii serwisowej i rodzajów poprzednich awarii realizowany przez wyznaczonego do tego celu technika przy urządzeniu, a nie za pośrednictwem zdalnej bazy danych, która może być niedostępna.
Uaktualnianie oprogramowania systemowego natychmiast po udostępnieniu jego nowych wersji Uaktualnianie oprogramowania odbywa się często jedynie podczas prewencyjnych wizyt konserwacyjnych, co sprawia, że system może pozostawać bez uaktualnienia nawet przez dłuższy okres. System zarządzania oprogramowaniem, który automatycznie sprawdza dostępne aktualizacje i instaluje je w razie potrzeby.
Dostępna baza danych oprogramowania, które w razie potrzeby może zostać pobrane przez technika i zastosowane w celu rozwiązania problemów lub spełnienia wymagań klienta. Rejestracja wersji oprogramowania w pamięci urządzenia dostępna do weryfikacji.

Aby zapewnić osiągnięcie planowanej dostępności, należy zminimalizować przypadki konserwacji nieplanowanej, a naprawy muszą być wykonywane z najwyższą starannością. Uczestnicy ankiety mocno podkreślali potrzebę szybkiej reakcji, zarówno w przypadku telefonicznej, jak i terenowej pomocy technicznej, w celu skrócenia czasu, podczas którego występuje ryzyko przestoju.

Wyzwania w zakresie usług monitorowania

Wyzwanie Podstawowe problemy Wymagania dotyczące obsługi technicznej
Monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym bez obaw o jego bezpieczeństwo Zdalne systemy monitorowania wykorzystują często niepożądane protokoły do kontroli systemu, co powoduje obawy kierowników działów IT o ogólne bezpieczeństwo. Usługi zdalnego monitorowania wykorzystujące do kontroli systemu mechanizm odpytywania wychodzącego.
Możliwość bezpośredniego połączenia się z urządzeniem za pośrednictwem łącza zewnętrznego (np. linii telefonicznej).
Monitorowanie całej infrastruktury NCPI przez jednego usługodawcę Kierownikom działów IT trudno jest określić stan systemów w przypadku, gdy elementy infrastruktury NCPI są monitorowane przez wielu dostawców. Usługi zdalnego monitorowania posiadające możliwość monitorowania infrastruktury NCPI złożonej z elementów różnych dostawców.

Możliwość monitorowania systemów zapewnia wgląd w działanie systemu i ostrzega kierowników działów IT przed zbliżającymi się problemami. Integracja całej infrastruktury NCPI w ramach jednej usługi o odpowiednich środkach bezpieczeństwa zapewnia niezawodne działanie systemów.

Wyzwania w zakresie usług wyłączania z eksploatacji

Wyzwanie Podstawowe problemy Wymagania dotyczące obsługi technicznej
Uniknięcie przestoju podczas przełączania systemów Podczas przełączania urządzeń często występują przestoje, które są zamierzone lub przypadkowe. Personel obsługi technicznej kieruje się pisemnymi procedurami przełączania, które zostały przetestowane przed wdrożeniem.
Istnieją scenariusze wsteczne, które umożliwiają odtworzenie systemów w przypadku napotkania problemów utrudniających dalszą kontynuację przełączania.
Bezpieczne usuwanie elementów zasilaczy UPS i akumulatorów, czynników chłodniczych z urządzeń chłodniczych oraz innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów zgodnie z odpowiednimi przepisami. Często nie ma żadnego planu ani pomysłu odnośnie tego, jak postępować z elementami infrastruktury NCPI, którym kończy się czas eksploatacji, co spycha ewentualną odpowiedzialność na barki właściciela lub kierowników. Usługodawca, który jest w stanie usunąć i zutylizować potencjalnie niebezpieczne materiały i udokumentować utylizację zgodnie z lokalnymi i państwowymi przepisami.

Wyłączanie z eksploatacji stanowi swego rodzaju dodatek do czasu eksploatacji centrum danych. Niemniej jednak, jeśli powyższe wymagania dotyczące obsługi technicznej nie zostaną uwzględnione, może wystąpić problem odpowiedzialności prawnej.

Usługi dla centrów danych nowej generacji
Z danych zebranych we wspomnianej wcześniej ankiecie od klientów z listy Fortune 1000 jasno wynika, że tradycyjne podejście do zapewniania obsługi technicznej infrastruktury NCPI musi ulec zmianie. W tradycyjnym podejściu właściciel i kierownicy centrum danych współpracują z wieloma usługodawcami, którzy świadczą usługi serwisowe skupione na konkretnych elementach dostarczonych przez nich do infrastruktury NCPI (np. dostawca zasilaczy UPS serwisuje zasilacz UPS, dostawca systemu chłodzenia serwisuje urządzenia CRAC, dostawca systemu BMS serwisuje system zarządzania budynkiem). W miarę jak producenci rozszerzają swoją ofertę produktów w zakresie urządzeń i systemów przeznaczonych dla infrastruktury NCPI i stosują zintegrowane podejście zapewniające ich bezproblemową współpracę, klienci szukają kompetentnych, kompleksowych dostawców, którzy nie tylko będą zarządzać elementami infrastruktury NCPI po instalacji, lecz również oferują usługi przedsprzedażne oraz usługi po wycofaniu z eksploatacji. Klienci poszukują dostawcy-partnera, który może zaoferować całościowy pakiet usług obejmujący pełny cykl eksploatacji centrum danych, począwszy od oceny potrzeb, poprzez etap projektowania i konstrukcji, aż po ostatnie dni okresu użytkowania centrum danych.
To wyrażone przez klientów zapotrzebowanie na całościowe rozwiązania oznacza dla dostawców usług zmianę paradygmatu: nie mogą już koncentrować się na ofertach dotyczących szczególnej konserwacji konkretnych urządzeń, lecz muszą oferować zintegrowane usługi na najwyższym poziomie. Takie firmy usługowe muszą zapewniać:

  • usługi z zakresu oceny potrzeb,
  • usługi projektowania pojęciowego,
  • usługi projektowania konstrukcyjnego,
  • usługi konfiguracji systemów,
  • usługi konstrukcyjne,
  • szkolenie pracowników obsługi,
  • usługi przewozowe i usługi testowania,
  • zintegrowane monitorowanie, zarówno lokalne, jak i zdalne,
  • usługi z zakresu wyłączania z eksploatacji i utylizacji.

W celu zapewnienia wysokiej dostępności, sprawności oraz niskiego całkowitego kosztu eksploatacji nowoczesne centra danych będą wymagać tego samego stopnia integracji usług, jaki cechuje integrację systemów infrastruktury NCPI. Zaniechanie ujednolicenia usług przez współpracę z odpowiednim dostawcąpartnerem zdolnym do ich zapewnienia prowadzi do uzyskania rozwiązania serwisowego wykorzystującego wielu dostawców i znaczną siłę roboczą, co przyczynia się do znacznego zwiększenia w środowisku centrum danych udziału błędu ludzkiego — głównej przyczyny awarii centrów danych.

Usługi szkoleniowe
Powodzenie wysiłków w zakresie ograniczenia udziału błędu ludzkiego w dużej mierze zależy od usług szkoleniowych zapewnianych przez dostawcę-partnera. Centra danych nie tylko stają się coraz bardziej złożone, gdy nawet w niewielkich centrach wdraża się silnie nadmiarowe, odporne na uszkodzenia rozwiązania NCPI, lecz stają się one także coraz ważniejsze dla kondycji ekonomicznej firm, którym służą. Dostawcy-partnerzy usług dla infrastruktury NCPI muszą nie tylko zapewniać szkolenie zespołu serwisowego realizującego całościową obsługę techniczną różnych urządzeń pochodzących od różnych producentów, lecz muszą także zapewniać szkolenie miejscowego personelu wystarczające do podejmowania w przypadku awarii pierwszych działań oraz wykonywania podstawowych napraw urządzeń, takich jak elementy wymieniane podczas pracy. Klient stanowi integralną część procesu serwisowania. Nikt nie zna lepiej wpływu danego modelu infrastruktury NCPI na działalność firm, ani nie zna lepiej faktycznych niuansów danej infrastruktury NCPI niż jej personel obsługi. Dostawca całościowego rozwiązania serwisowego musi zapewnić szkolenie personelu obsługi dotyczące urządzeń NCPI w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych z punktu widzenia właściciela. Szkolenie musi stanowić, zgodnie z ankietowanymi klientami, integralną część procedur instalacyjnych i testowych przy uruchomieniu i musi być kontynuowane w całym cyklu eksploatacji centrum danych w ramach zintegrowanego planu obsługi technicznej.

Wnioski
Centra danych są z natury zaprojektowane tak, aby zapewniać wysoką niezawodność i dostępność. To, czy dostępność konstrukcyjna jest faktycznie osiągana, zależy od jakości usług z zakresu projektowania, instalacji, testowania oraz obsługi elementów i systemów infrastruktury NCPI. Badania ankietowe wskazują, że klienci oczekują od dostawców-partnerów dostarczających systemy NCPI szerokiego zakresu usług. Te usługi muszą się charakteryzować takim samym ukierunkowaniem na wysoką jakość i integrację, jakie producent stosuje przy projektowaniu i budowaniu samych urządzeń. Właściciele i kierownicy nowoczesnych centrów danych poszukują pojedynczego źródła tych usług, co zmienia tradycyjny model specjalizowanych umów serwisowych. Ze względu na fakt, że firmy koncentrują się na całkowitym koszcie eksploatacji urządzeń infrastruktury NCPI w centrum danych, model obsługi technicznej polegający na sprzedaży produktu „po kosztach” i czerpaniu zysków z serwisowania jest przestarzały. Zastosowanie urządzeń infrastruktury NCPI wyposażonych w zaawansowane funkcje konserwacji prewencyjnej wbudowane w łatwe w serwisowaniu, standaryzowane i modułowe elementy zaprojektowane pod kątem ich pełnej integracji, spowoduje obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji i zwiększenie dostępności. Usługi wymagane do zaprojektowania, instalacji, obsługi i konserwacji tych systemów NCPI o takich cechach będą odzwierciedlać najlepsze rozwiązania niezbędne w nowoczesnym centrum danych.Richard Sawyer

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii